Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en InteriminNederland.nl. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst.

Artikel 1 - Definities

1.1) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 • InteriminNederland.nl – onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lintberg B.V., gevestigd te (1382 LX) Weesp, aan de Leeuwenveldseweg 14;
 • Content - alle informatie die door de Gebruiker via de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Vacatures;
 • Databank - de door InteriminNederland.nl aangelegde database(s) met daarin Vacatures;
 • Dienst - de dienst die InteriminNederland.nl aan de Gebruiker verleent via de Website, waardoor de Gebruiker, onder de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, (i) in het geval de Gebruiker Werkgever is, (een) Vacature(s) en eventuele andere Content (al dan niet geautomatiseerd) kan plaatsen; (ii) in het geval de Gebruiker Werkzoekende is, toegang en inzage in de Databank met Vacatures kan krijgen;
 • Gebruiker - de Werkzoekende en/of de Werkgever, die gebruik maakt van de Dienst;
 • Gebruiksvoorwaarden - deze gebruiksvoorwaarden van InteriminNederland.nl;
 • Intellectuele Eigendomsrechten - alle rechten van intellectueel eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
 • Netwerk – de deelnemende sites die behoren tot AllHeadhunters.com en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lintberg B.V., gevestigd te (1382 LX) Weesp, aan de Leeuwenveldseweg 14;
 • Partij - een partij (de Gebruiker en/of InteriminNederland.nl) bij deze Gebruiksvoorwaarden;
 • Privacy Statement - het privacybeleid van InteriminNederland.nl, beschikbaar op InteriminNederland.nl;
 • Vacature - een door een Werkgever geplaatst bericht waarin werk wordt aangeboden en waarop door een Werkzoekende kan worden gereageerd;
 • Website - de website van InteriminNederland.nl op www.InteriminNederland.nl en alle onderliggende pagina’s;
 • Werkgever - de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als werkgever gebruik maakt van de Dienst;
 • Werkzoekende - de natuurlijke persoon die als werkzoekende gebruik maakt van de Dienst.

Artikel 2 - Algemeen

2.1) AllHeadhunters.com is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken.

2.2) Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

Artikel 3 - Toegang tot de Dienst

3.1) Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, geeft AllHeadhunters.com de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licensieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst en de Website alsmede om de Content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

3.2) Op de Website worden nadere voorwaarden gesteld waaronder de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meer betrekking op de wijze waarop Vacatures kunnen worden aangemaakt en geplaatst.

3.4) De Gebruiker staat er jegens AllHeadhunters.com voor in dat hij gerechtigd is om van de Diensten gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker vrijwaart AllHeadhunters.com voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van Vacatures of andere Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.

3.5) De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte Content alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de Content indien deze niet langer correct is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.

3.6) AllHeadhunters.com is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.

Artikel 4 - Gebruik van de Dienst

4.1) De Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op de Website en/of Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). AllHeadhunters.com sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

4.2) De Gebruiker erkent en aanvaardt dat AllHeadhunters.com alleen een platform biedt waarop Werkgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact kunnen worden gebracht. AllHeadhunters.com heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van de Website en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld. Allheadhunters.com heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

4.3) De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website en/of Dienst verricht.

4.4) AllHeadhunters.com is te allen tijde gerechtigd de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker. Indien de Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken.

Artikel 5 - Verplichtingen van de Gebruiker

5.1) Door het plaatsen van Vacatures en/of andere Content geeft de Gebruiker AllHeadhunters.com toestemming deze Vacatures en/of andere Content in het Netwerk te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.

5.2) De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Vacatures en/of andere Content die zij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kan worden door Werkzoekenden c.q. Werkgevers. AllHeadhunters.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers.

5.3) Het is de Gebruiker niet toegestaan om Content te plaatsen die:

 1. reclameboodschappen bevat;
 2. verwijst naar andere vacatures die niet vermeld staan op de Website;
 3. op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
 4. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van AllHeadhunters.com te omzeilen;
 5. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij AllHeadhunters.com betrokken is;
 6. gebruik maakt van andere dan de door AllHeadhunters.com goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 7. gegevens van andere Gebruikers verzamelt via de Dienst om vervolgens deze Gebruikers te benaderen voor werk en/of geschikte kandidaten;
 8. gegevens van andere Gebruikers gebruikt voor doeleinden anders dan die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van AllHeadhunters.com;
 9. in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving;
 10. inbreuk maakt op de rechten van AllHeadhunters.com en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 11. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of
 12. de belangen en goede naam van AllHeadhunters.com kan schaden.

5.4) Verder is het Gebruiker niet toegestaan om Vacatures continue te verversen met als doel beter vindbaar te zijn op de Website.

5.5) Buiten de in Artikel 5.3 genoemde redenen, kan AllHeadhunters.com een Vacature en/of andere Content verwijderen indien zij van mening is dat deze Vacature en/of andere Content, om welke reden dan ook, niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of deze Gebruiksvoorwaarden of wanneer die op een andere wijze ongeschikt of ongewenst is.

5.6) De Gebruiker garandeert dat de door haar geplaatste Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Vacatures, geen inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn (Intellectuele Eigendoms)rechten dan wel de (Intellectuele Eigendoms)rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal de Gebruiker dit onverwijld aan AllHeadhunters.com melden viainfo@allheadhunters.com.

5.7) AllHeadhunters.com behoudt zich het recht voor om Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (delen van) Vacatures en/of bedrijfsinformatie in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website, indien dit naar het oordeel van AllHeadhunters.com noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van AllHeadhunters.com. Het inkorten, wijzigen, weigeren en/of verwijderen kan onder meer plaatsvinden indien de Gebruiker Artikel 5.3 overtreedt.

Artikel 6 - Verplichtingen van de Werkgever

6.1) Het is de Werkgever niet toegestaan om:

 1. profielen te plaatsen op de Website;
 2. de via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
 3. de door Werkzoekenden verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie danwel andere ongevraagde communicatie, anders dan voor openstaande concrete Vacatures;
 4. andere Werkgevers te benaderen met (geschikte) Werkzoekenden;
 5. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten. 

Artikel 7 - Verplichtingen van de Werkzoekende

7.1) Het is de Werkzoekende niet toegestaan om:

 1. vacatures te plaatsen op de Website;
 2. de via de Dienst verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
 3. de door Gebruikers verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie en/of anders dan te reageren op openstaande concrete Vacatures en/of voor andere ongevraagde communicatie;
 4. andere Werkzoekenden te benaderen;
 5. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten

Artikel 8 - Betaling

8.1) Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van AllHeadhunters.com zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld.

8.2) Opdrachten van de Gebruiker aan AllHeadhunters.com binden Allheadhunters.com pas nadat de opdracht door AllHeadhunters.com per e-mail is bevestigd, dan wel nadat AllHeadhunters.com kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst te zijn begonnen.

8.3) Voor gebruikmaking van sommige delen van de Dienst is een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding wordt op de Website vermeld.

8.4) De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten.

8.5) Indien een periodieke betaling is overeengekomen, en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Gebruiker binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling door de Gebruiker binnen een-en-twintig (21) dagen na factuurdatum.

8.6) Blijft betaling binnen de in Artikel 8.7 vermelde termijn uit, dan zal AllHeadhunters.com de Gebruiker een herinnering sturen waarbij AllHeadhunters.com zich het recht voorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens administratiekosten in rekening te brengen.

8.7) Indien de Gebruiker de betaling niet binnen de in de artikelen 8.7 en 8.8 bedoelde termijn voldoet, zal AllHeadhunters.com de Gebruiker een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden waarin bovenop de bedragen als bedoeld in voornoemde artikelen tevens aanmaningskosten in rekening worden gebracht.

8.8) Enig beroep door de Gebruiker op opschorting en/of verrekening is niet toegestaan.

8.9) Ten aanzien van reeds betaalde bedragen dan wel bedragen die op grond van de Gebruiksvoorwaarden opeisbaar zijn geworden, vindt nimmer restitutie plaats.

Artikel 9 - Beschikbaarheid van de Dienst

9.1) AllHeadhunters.com is gerechtigd, zonder voorafgaand bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.

9.2) AllHeadhunters.com is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen.

9.3) AllHeadhunters.com garandeert niet dat de Website en/of de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. AllHeadhunters.com is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

Artikel 10 - Intellectuele Eigendomsrechten

10.1) De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Diensten, alsmede die via de Website en Diensten toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Vacatures en video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij AllHeadhunters.com en/of haar licentiegevers.

10.2) Ten aanzien van de door de Gebruiker op de Website geplaatste Content, verstrekt de Gebruiker aan AllHeadhunters.com een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

10.3) Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij AllHeadhunters.com of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

10.4) Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

10.5) Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van AllHeadhunters.com zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop AllHeadhunters.com Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

Artikel 11 - Databank

11.1) De Databank van AllHeadhunters.com is aan te merken als een databank in de zin van Artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. AllHeadhunters.com is de producent van deze Databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Databank. De Gebruiker mag gegevens uit de Databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Gebruiksvoorwaarden en voor uitvoering van de Dienst is toegestaan. De Gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van AllHeadhunters.com, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Databank opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Databank herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

11.2) In aanvulling op Artikel 5.3 is het de Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

Artikel 12 - Privacy

12.1) Gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan AllHeadhunters.com. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van AllHeadhunters.com en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1) AllHeadhunters.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

13.2) Indien AllHeadhunters.com aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is Allheadhunters.com uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan AllHeadhunters.com toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die AllHeadhunters.com gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van de Gebruiker. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 1.000,- (duizend Euro) bedragen.

13.3) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. materiële schade aan zaken;
 2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
 3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

13.4) Iedere aansprakelijkheid van AllHeadhunters.com voor andere dan directe schade, zoals beschreven in Artikel 13.3, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

13.5) De in dit Artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van AllHeadhunters.com zelf en/of haar leidinggevenden.

Artikel 14 - Overmacht

14.1) Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door AllHeadhunters.com indien sprake is van overmacht.

14.2) Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van AllHeadhunters.com, tekortkomingen van door AllHeadhunters.com ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

14.3) Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beide Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

Artikel 15 - Duur & Beëindiging

15.1) De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken.

15.2) AllHeadhunters.com en de Gebruiker hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van de Website en de Dienst te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en deze Partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.

15.3) De door AllHeadhunters.com voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

15.4) AllHeadhunters.com wijst Werkzoekende er op dat hij geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld Artikel 7:46d lid 1 BW. De Dienst wordt door AllHeadhunters.com namelijk direct met instemming van Werkzoekende uitgevoerd, zoals bedoeld in Artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.

15.5) In aanvulling op de andere (rechts)middelen die AllHeadhunters.com ten dienste staan, is Allheadhunters.com te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande uitleg en onder op enige wijze schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, gerechtigd om:

 1. de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen;
 2. Content te verwijderen 

Artikel 16 - Boetebeding

16.1) Indien Gebruiker artikelen 5, 6 en/of 7 van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, is deze Gebruiker AllHeadhunters.com per overtreding, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van EUR 1.450,-- verschuldigd, onverminderd de uitoefening van overige aan AllHeadhunters.com toekomende rechten waaronder begrepen maar niet beperkt tot het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 17 - Varia

17.1) Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

17.2) Alle geschillen die tussen de Gebruiker en AllHeadhunters.com ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

17.3) AllHeadhunters.com mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken.

17.4) Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en AllHeadhunters.com aan het overblijvende gedeelte verbonden. AllHeadhunters.com zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

© InteriminNederland.nl